Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Ban giám hiệu

26/06/2022
14:57:00
1629

 

 

Hiệu trưởng: Dương Văn Trai

Năm sinh: 1974

Thạc sĩ: Lịch Sử

ĐT: 0911.609.922

Email: duongvantrai_ddt@quangbinh.edu.vn 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Đăng Thân

Năm sinh: 1980

Thạc sĩ: Vật lí

ĐT: 0912.255.878

Email: nguyendangthan_ddt@quangbinh.edu.vn 

 

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thu Hà

Năm sinh: 1975

Thạc sĩ: Quản lí giáo dục

ĐT: 0972.333.135

Email: hoangthuha_ddt@quangbinh.edu.vn 

------------------------------------------------------------------

Về việc phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Quy định về việc phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐBCSĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Nay Ban giám hiệu trường THPT Đào Duy Từ thông báo việc phân công nhiệm vụ của các thành viên như sau:

1. Hiệu trưởng: Dương Văn Trai

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 19 của Điều lệ trường trung học. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nhiệm vụ được quy định, cụ thể là:

1.1. Phụ trách chung, xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhà trường, xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và tổ chức thực hiện kế hoạch.

1.2. Quản lý công tác giáo dục tư tưởng CB-GV, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, giáo dục đạo đức học sinh, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình.

1.3. Làm chủ tịch các Hội đồng khoa học, thi đua, kỷ luật, tuyển sinh, tuyển dụng và các hội đồng tư vấn khác.

1.4. Sinh hoạt ở Tổ Văn phòng và Giảng dạy môn Lịch sử.

1.5. Xử lý các công văn gửi đến trường, duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của nhà trường, duyệt trước khi ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong nhà trường. Quyết định việc học sinh nhập học, thôi học, chuyển đi, chuyển đến.

1.6. Phụ trách các tổ Văn, Sử-Địa-GDCD, Văn phòng; Hồ sơ của đ/c Nga và đ/c Nhung.

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đăng Thân - Phụ trách chuyên môn.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 19 của Điều lệ trường trung học. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nhiệm vụ được phân công, cụ thể là:

 2.1. Phụ trách chỉ đạo, quản lý các hoạt động dạy và học, công tác giáo vụ, dạy nghề, kiểm tra nội bộ, thi đua-khen thưởng, kiểm định CLGD và trường chuẩn Quốc gia, triển khai các cuộc thi về chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, ký học bạ học sinh. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được ủy quyền.

2.2. Làm Phó chủ tịch các Hội đồng khoa học, thi đua, kỷ luật, tuyển sinh, tuyển dụng và các hội đồng tư vấn khác.

2.3. Xây dựng các kế hoạch, báo cáo, thống kê về các hoạt động do mình quản lý.

2.4. Sinh hoạt ở tổ Lý-CN và tham gia giảng dạy môn Vật lý.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.6. Phụ trách các tổ Toán-Tin, Lý-CN, Hóa; Hồ sơ của đ/c Hoài và đ/c Thái.

3. Phó Hiệu trưởng:  Hoàng Thu Hà - Phụ trách các hoạt động NGLL, CSVC, ANTT.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 19 của Điều lệ trường trung học. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nhiệm vụ được phân công, cụ thể là:

3.1. Phụ trách chỉ đạo, quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, CSVC, lao động-vệ sinh, an ninh trật tự, PCCC, các tổ chức đoàn thể và các hoạt động xã hội; triển khai các cuộc thi VN, TDTT, phong trào xã hội. Phụ trách công tác trường chuẩn Quốc gia & KĐCLGD, đơn vị văn hóa, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, công tác bình đẳng giới... Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được ủy quyền.

3.2. Làm Phó chủ tịch các Hội đồng khoa học, thi đua, kỷ luật, tuyển sinh, tuyển dụng và các hội đồng tư vấn khác.

3.3. Xây dựng các kế hoạch, báo cáo, thống kê về các hoạt động do mình quản lý.

3.4. Sinh hoạt ở tổ Ngoại ngữ, giảng dạy môn Tiếng Anh.

3.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.6. Phụ trách các tổ Ngoại ngữ, Sinh-CN, Thể dục-GDQP; Hồ sơ của đ/c Là và đ/c Ngọc.

4. Quan hệ công tác

4.1. Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và quản lý một số bộ phận 4.2. Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công theo nguyên tắc sau:

 - Được nhân danh, sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các quyết định của mình trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Hiệu trưởng khác phụ trách thì trực tiếp trao đổi, phối hợp với Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực đó để giải quyết. Trường hợp vấn đề mới phát sinh, chưa có các quy định pháp quy điều chỉnh, hoặc qua trao đổi, phối hợp giải quyết, nhưng ý kiến khác nhau, Phó Hiệu trưởng chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

- Giải quyết công việc và tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực Phó Hiệu trưởng khác phụ trách khi Hiệu trưởng phân công.

4.3. Khi Phó Hiệu trưởng phụ trách đi vắng, Hiệu trưởng sẽ trực tiếp hoặc cử Phó Hiệu trưởng khác thay thế giải quyết.

4.4. Khi Hiệu trưởng đi vắng hoặc không có điều kiện trực tiếp giải quyết công việc, chủ trì các cuộc họp thì Phó Hiệu trưởng khác được uỷ quyền thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và điều hành công việc của Nhà trường.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng sẽ điều chỉnh việc phân công cho phù hợp đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thông suốt và hiệu quả cao.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Dương Văn Trai

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo

Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Liên kết website
Footer

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Địa chỉ: Số 01 - Trần Hưng Đạo - P. Đồng Hải - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình

Website: http://thptdaoduytu.quangbinh.edu.vn - Email: thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn - ĐT: 0232.3822751