Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ LUẬT BẦU CỬ CHO HỌC SINH THPT

22/11/2021
12:38:00
39

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ LUẬT BẦU CỬ CHO HỌC SINH THPT

Một trong những thành quả của cách mạng việc ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân. Nhà nước ra đời từ kết quả thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời thành quả của cuộc cách mạng cũng khẳng định bản chất của Nhà nước ta nhà nước của dân, do dân dân. Việc thực hiện các quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống hội ngày càng được phát huy được bổ sung hoàn thiện không ngừng bởi những quy định của pháp luật. Chính những quy định về dân chủ của công dân đã trở thành động lực to lớn để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Một câu hỏi đặt ra với nền dân chủ của mọi quốc gia : Làm thế nào để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước, để nhân dân tham gia quản , điều hành đời sống hằng ngày của hội quyết định các việc lớn, trọng đại của quốc gia thực tế đã cho thấy bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân hình thức dân chủ, phương thức thể hiện ý chí quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung quan đại diện quan quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phươngnước ta nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây sự kiện quan trọng của đất nước của từng địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những người đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Để phát huy được vai trò của thì mỗi một công dân nói chung học sinh THPT nói riêng phải thực hiện đúng quy định của Luật bầu cử. Quy định đó :

1.Người quyền bầu cử.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên quyền bầu cử.

Công dân được hưởng quyền bầu cử một cách bình đẳng, không bị phân biệt đối xử theo giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn trú tại nơi họ thực hiện quyền bầu cử.

2. Cách thức thực hiện quyền bầu cử.

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín.

+ Theo nguyên tắc bầu cử phổ thông: mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều quyền tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm

+ Theo nguyên tắc bầu cử bình đẳng:

- Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên quyền bầu cử

- Mọi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình trú.

- Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội một phiếu bầu HĐND mỗi cấp.

- Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri đều như nhau, không sự phân biệt.

+ Theo nguyên tắc bầu cử trực tiếp:

- Tất cả cử tri đều tự mình bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu mình đăng .

- Cử tri không khả năng bỏ phiếu trực tiếp( già, yếu, ốm đau, khuyết tật) sẽ tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động do UBND địa phương mang đến tận nơi.

+ Theo nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín:

- Cử tri bỏ phiếu không bị tác động bởi điều kiện, yếu tố bên ngoài

- Cử tri bầu ai, không bầu ai sẽ được giữ mật.

- Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực không được ai được đến gần.

- Không ai được biết can thiệp vào việc viết phiếu bầu.

- Cử tri tự mình bỏ vào hòm phiếu.

3. Tiêu chuẩn của người ứng cử.

-Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.

- Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

4.Trách nhiệm của quan, tổ chức trong công tác bầu cử

- Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu: xác đinh cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội: hướng dẫn vệc xác định dự kiến cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp: tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HDND, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Ủy ban bầu cửtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cửtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cửhuyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình trách nhiệm giám sát, kiểm tra thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật này các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

- quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hội, đơn vị trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Để góp phần thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bộ, công chức, viên chức đảng viên, nhân dân nói chung học sinh THPT nói riêng nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử, nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND, nhất những nội dung về quyền nghã vụ công dân trong bầu cử: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với hoạt động chính trị quan trọng này của đất nước đồng thời thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất trong nhận thức hành động cho các cán bộ, đảng viên trong việc tham gia tiến hành bầu cử đúng quy định của pháp luật.

Tổng tuyển cử một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người tài, đức để gành vác công việc nước nhàđồng thời sở pháp chính trị quan trọng để hình thành quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí nguyện vọng của mình. Việc công dân thực hiện đúng đắn các quyền bầu cử theo nguyên tắc trình tự thủ tục do pháp luật quy định thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, thể hiện sự bình đẳng của công dân trong đời sống chính trị của đất nước. “ Trong cuộc tổng tuyển cử, hể người muốn lo việc nước thì đều quyền ra ứng cử ; hễ công dân thì đều quyền bầu cử...”

Tóm lại, thực hiện quyền dân chủ của công dân tức thực thi quyền của người làm chủ nhà nước hôi. Muốn làm một người chủ tốt thì trước tiên cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ, thực hiện đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhà nước ta ngày nay của tất cả những người lao động...Đã người làm chủ nhà nước thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà...Đã người làm chủ thì phải tự mình lo toan, gánh vác, khônglại, không ngồi chờ. Chớ nênăn cổ đi trước, lội nước theo sau”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ học sinh tích cực học tập rèn luyện đạo đức để xứng đáng với sự tin cậychủ nhân tương lai của đất nước”.

Dương Thị Hoài Dũng

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
Trang  [1]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo - Đồng An - Đồng Hới - Quảng Bình

Email: thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn